معماری آوانگارد

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک وی، نبش خیابان خیام، پلاک 5، واحد 3
info@xema.co
+98 21 22668801-3 +98 21 88193708

©1395، کلیه حقوق وب سایت برای زما محفوظ است.

  • 10/8/2016 12:46:20 PM
  • نقد

معماری آوانگارد

آوانگارد لغتی است فرانسوی به معنی پیشتازو پیشرو,که در سال1850 بصورت جنبشی هنری در روسیه ظهورکرد. این لغت ریشه نظامی دارد به معنی سربازیکه جلودار در جبهه جنگ است و به هنری اطلاق میشودکه فرم و زبان قدیم را شکسته, سبکی جدید بدعتمیکند و به طورکلی باعث میشود مفهوم جدیدی از واژهها در ذهن مخاطب ایجاد کند که بدون در نظر گرفتن هیچ گونه محدودیتی بتواند به آن فکرکند و چیزهای جدید در ذهنش را لمسکند.

در معماری نیزطراحی آوانگارد خطها را در هم میشکند، انفجاری نو به واسطه اطلاعات معماری خود ایجاد میکند. انفجاری قابل رویت بر بنای معماری، طراح خلاقیت خود را از پس لایه های زیرین ذهنشکه هیچگونه گرد و غبار سنت، فرهنگ، ملیت و جنسیت را به خود ندیده است، بیرون میکشد، جهان را با خلاقیتی بکر مواجه میکندکه پیوستهکه در بنا گام بر میدارد نه تنها فضا جدیدی را لمسکند بلکه با هرگام تفکری نو در ذهنش ایجاد شود (( آیا )) ها و (( چرا )) هایی جدید ....
قدرت هنر آوانگارد در بستری خود را نشان میدهد که در آن ضروریترین وسریعترین راه به تغییرات رفرمهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل میگیرد. به عبارتی هنرمند آوانگارد پای چوبین جامعه را از وی گرفته سعی میکند وی را به روی دو پای خود بایستاند. این پاهای چوبی همان است که جامعه با آن اخلاق، فرهنگ، اعتقادات و سنتهای استانداردراه خود را میپیماید.


این جنبش در قرن بیستم وضوح خود را در معماری نشان داد و معمارانی با روحیه پرسشگر و مبارزه طلب با اعتقاد بر اینکه مسیر فعلی منجر به پیشرفت در طراحی نمیشود، چیزی فراتر از روال جاری در معماری را خواستار بودند. آوانگاردیست سعی در نفی گذشته ندارد بلکه به تغییر انتقالی معتقد استکه به تدریج خود را از تکرار چیزهایگذشته و کلیشهای برهاند و این انتقالیست بسکند و بطئی, زیرا قواعد و هنجارها چنان در جامعه شکلگرفته و پذیرفته شده استکه مانع نشو و نمای لازم آن میشود.

لوکوربوزیه از بنیانگذاران معماری مدرن است و یکی از پشگامان مطالعات طراحی برتر و هنرمندی توانا بودکه با برانگیختن امیال افراطیدر بیننده، نام خود را به عنوان یک طراح ساختار شکن در دنیا ثبتکرد. بسیاری از پروژههای او در آن زمان غیر قابل اجرا بودند. لوکوربوزیه از بیان نظرهایگزنده و صریح خود ابایی نداشت. کان، دغدغه رسیدن به وحدت فرمیک و بیان احساسی در طرح را داشت. درک استادانه و ظریف او از فضا و نور در طراحی برج های پزشکی ریچاردز(1965) به خوبی پیداست.

هچنین ایدههای سرسختانه فرانک لویدرایت، درهماهنگی انسان با محیط، پایههای سبک ارگانیک را شکل داد پیوستگیخانه و محیط با انهدام جعبه معماری اغاز شد: دیوارها دیگر نقش حامل نداشتند و مانندپرده، به عناصر معماری تبدیل شدند. او موضوع طراحی محیطی را بیانکرد و با دیدگاه عرفانی به طبیعت، سعی درحفظ ارزش انسانی داشت.

نورمن فاستر، کالاتراوا، آلوار التو، زاها حدید به خاطر ابراز این جسارتها، به عنوان چهرههای طراحی اوانگارد درمعماری شناخته شدهاند. معماری داخلی و خارجی بناها به سبک طراحی اوانگارد کمک شایانی به خلق تفکر جدید میکند چون ذهن انسان ساعات زیادی در این فضاها حضور دارد و کنکاش ذهنی بیشتری ایجاد میشود.


0 نظر برای
"معماری آوانگارد"
  • متن جامع ای هست خوب بود استفاده کردیم مهندس 👌

    Reply