به روایت تصویر: پروژه خانه Reydon Grove

در تعادل میان سادگی و نگاه مینیمال به اشیا و خطوط، طبیعت حضوری احساس برانگیز در این خانه دارد. 

مینیمال