ماموریت زما

زما از طریق خلق هویتِ متمایز برای معماری ایران، تحول بینش و نگرش مخاطب از معماری ایران را راهبـری می کنـد.

#تصویرعنوانرقابتسال
29 مقام سوم در بخش پروژه های بازسازی، برای پروژه “جواهرفروشی رحیم زاده”مقام سوم در بخش پروژه های بازسازی، برای پروژه “جواهرفروشی رحیم زاده”2A Asia Architecture Award1397
28 مقام سوم در بخش پروژه های آینده متوسط مقیاس، برای پروژه “هتل چابهار”مقام سوم در بخش پروژه های آینده متوسط مقیاس، برای پروژه “هتل چابهار”2A Asia Architecture Award1397
27 مقام نخست در گروه ساختمان های عمومی (کوچک مقیاس)،برای پروژه ” بازسازی فروشگاه طلا و جواهر رحیم زاده “مقام نخست در گروه ساختمان های عمومی (کوچک مقیاس)،برای پروژه ” بازسازی فروشگاه طلا و جواهر رحیم زاده “11th Interior Architecture Award of Iran1397
26 طرح شایسته تقدیر در بخش معماری داخلی، برای پروژه “لوندر”طرح شایسته تقدیر در بخش معماری داخلی، برای پروژه “لوندر”International Design Awards1397
25 طرح شایسته تقدیر در بخش معماری داخلی، برای پروژه “۲۵ میلیمتری”طرح شایسته تقدیر در بخش معماری داخلی، برای پروژه “۲۵ میلیمتری”International Design Awards1397
24 برنده جایزه نقره در بخش معماری و ساخت و ساز، برای پروژه “استادیوم تنیس ایران مال”برنده جایزه نقره در بخش معماری و ساخت و ساز، برای پروژه “استادیوم تنیس ایران مال”A' Design Award1397
23 برنده جایزه نقره، در بخش طراحی داخلی، فروشگاهی و شو روم، برای پروژه “طلا و جواهر فروشی رحیم زاده”،برنده جایزه نقره، در بخش طراحی داخلی، فروشگاهی و شو روم، برای پروژه “طلا و جواهر فروشی رحیم زاده”،A' Design Award1397
22 برنده جایزه برنز، در بخش معماری و ساخت و ساز، برای پروژه “سایه روشن”برنده جایزه برنز، در بخش معماری و ساخت و ساز، برای پروژه “سایه روشن”A' Design Award1397
21 برنده جایزه نقره در بخش معماری و ساخت و ساز، برای پروژه “هتل چابهار”برنده جایزه نقره در بخش معماری و ساخت و ساز، برای پروژه “هتل چابهار”A' Design Award1396
20 برنده جایزه نقره  در بخش معماری و ساخت و ساز، برای پروژه “برج اختیاریه”برنده جایزه نقره در بخش معماری و ساخت و ساز، برای پروژه “برج اختیاریه”A' Design Award1396
19 کسب طرح منتخب  در بخش پروژه های تفریحی و پذیرایی، برای پروژه “هتل چابهار”کسب طرح منتخب در بخش پروژه های تفریحی و پذیرایی، برای پروژه “هتل چابهار”Middle East Architect Award1396
18 کسب طرح منتخب  در بخش پروژه های تفریحی و پذیرایی، برای پروژه “مجموعه آبی و تندرستی ساری”کسب طرح منتخب در بخش پروژه های تفریحی و پذیرایی، برای پروژه “مجموعه آبی و تندرستی ساری”Middle East Architect Award1396
17 برنده مقام دوم در بخش پروژه های مسکونی (کانسپت)، برای پروژه ” یک خانه “برنده مقام دوم در بخش پروژه های مسکونی (کانسپت)، برای پروژه ” یک خانه “Rethinking The Future Award1396
16 کسب طرح شایسته تقدیردر بخش طراحی داخلی، برای پروژه “حس سیزدهم”کسب طرح شایسته تقدیردر بخش طراحی داخلی، برای پروژه “حس سیزدهم”American Architecture Master Prize1395
15 کسب طرح منتخب در بخش پروژه های فرهنگی، برای پروژه “مجتمع فرهنگی بامیان”کسب طرح منتخب در بخش پروژه های فرهنگی، برای پروژه “مجتمع فرهنگی بامیان”Middle East Architect Award1394
14 کسب طرح شایسته تقدیر در بخش پروژه های بازسازی، برای پروژه “حس سیزدهم”کسب طرح شایسته تقدیر در بخش پروژه های بازسازی، برای پروژه “حس سیزدهم”15th Grand Memar Award1394
13 کسب طرح شایسته تقدیربرای پروژه “لوندر”کسب طرح شایسته تقدیربرای پروژه “لوندر”8th Architecture and Construction Award of Iran1394
12 کسب طرح شایسته تقدیردر بخش پروژه های مسکونی، برای پروژه “حس سیزدهم”کسب طرح شایسته تقدیردر بخش پروژه های مسکونی، برای پروژه “حس سیزدهم”8th Architecture and Construction Award of Iran1394
11 برنده بخش پروژه های عمومی، برای پروژه “۲۵ میلیمتری”برنده بخش پروژه های عمومی، برای پروژه “۲۵ میلیمتری”Middle East Architect Award1393
10 طرح منتخب در بخش پروژه های مسکونی، برای پروژه “برج اختیاریه”طرح منتخب در بخش پروژه های مسکونی، برای پروژه “برج اختیاریه”Middle East Architect Award1393
9 مقام نخست  در بخش فضاهای عمومی، برای پروژه “۲۵ میلیمتری”مقام نخست در بخش فضاهای عمومی، برای پروژه “۲۵ میلیمتری”6th Interior Architecture Award of Iran1392
8 مقام سوم  در مسابقه طراحی “مجتمع مسکونی ۲۰۰ واحدیمقام سوم در مسابقه طراحی “مجتمع مسکونی ۲۰۰ واحدیSepah Bank Competition1392
7 مقام نخست در مسابقه “مجتمع تجاری، رفاهی البرز قزوین”مقام نخست در مسابقه “مجتمع تجاری، رفاهی البرز قزوین”Alborz Qazvinn Competition1390
6 مقام نخست مسابقه “مجتمع تجاری و خدماتی جم سعدی رشت”مقام نخست مسابقه “مجتمع تجاری و خدماتی جم سعدی رشت”Jam Competition1390
5 مقام نخست  در بخش فضاهای عمومی، برای “پروژه ۷۷ مترمربع “مقام نخست در بخش فضاهای عمومی، برای “پروژه ۷۷ مترمربع “Interior Architecture Award of Iran1390
4 طرح شایسته تقدیر در بخش فضاهای عمومی، برای پروژه “۷۷ متر مربع”طرح شایسته تقدیر در بخش فضاهای عمومی، برای پروژه “۷۷ متر مربع”Grand Memar Award1390
3 مقام نخست در بخش فضاهای مسکونی، برای پروژه “آپارتمان شماره ۱۷”مقام نخست در بخش فضاهای مسکونی، برای پروژه “آپارتمان شماره ۱۷”Interior Architecture Award of Iran1389
2 مقام سوم در بخش فضاهای مسکونی، برای پروژه “آپارتمان شماره ۱۷”مقام سوم در بخش فضاهای مسکونی، برای پروژه “آپارتمان شماره ۱۷”Grand Memar Award1389
1 مقام نخست در مسابقه محدود مدرسه فرانسوی ها در تهرانمقام نخست در مسابقه محدود مدرسه فرانسوی ها در تهرانTehran French School Design Competition1388