فاستر و همکاران مبلمان راحتی جدیدی برای مکان های عمومی طراحی کرده اند

فاستر و همکاران مبلمان راحتی جدیدی برای مکان های عمومی طراحی کرده اند. صندلی آنها ترکیبی از مینی میز کافه، مبلمان راحتی، استراحت گاه، خروجی USB، خروجی برق و میز نوشتار است. فاستر و همکاران این صندلی را به طور اختصاصی برای فرودگاه ها و مکان های عمومی شلوغ طراحی کرده اند. در طراحی این صندلی تجربه ۱۰۰۰نفر گردهم آمده است تا حاصل چیزی شود که رضایت خاطر همه را فراهم کند.