مسئولیت های اجتماعی زما

نمی توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم. هزاران رشته ما را با انسان های دیگر مرتبط می‌کند.

مسئولیت های اجتماعی

.
در معنای کلی تعریف csr یا مقوله ی مسئولیت اجتماعی سازمان تعامل بین یک بنگاه اقتصادی با یک بنگاه اجتماعی است.
مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی، و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می رود.
شرکت­ها همانند اعضای جامعه و شهروندان جامعه به این درک رسیده ­اند که آن­ها توسط جامعه به وجود می ­آیند و قوانین خود را از جامعه­ ای میگیرند که در آن فعالیت می­کنند.تصویر کپچا