6 پروژه برتر دانشجویان معماری Academy of Art University

ما در این مقاله به شکل اجمالی 6 طرح برگزیده از میان 150 پروژه Academy of Art University را مرور خواهیم کرد طرح هایی از جمله اکواریوم طراحی شده برای کمک به حفظ تنوع زیستی و اقلیم دریایی تا مرکز درمان بیماری های اعصاب و روان به کمک تکنیک های باغبانی. معیار انتخاب ما خلاقیت و بیان معمارانه بوده است.

طرح برگزیده شماره 1

Outer Mission Ramp Library – a knowledge connector for rapidly changing communities

Student: Yi Hsien Rachel Wang
Course: Master of Architecture Thesis
Tutor: Mark Mueckenheim|

1

طرح برگزیده شماره 2

Self-generating Architecture: Pier 28

Student: Valeryia Haletskaya
Course:
Master of Architecture Thesis M.Arch
Tutor:
Mark Mueckenheim

 

طرح برگزیده شماره 3

Outer Mix Investigating mixed-use development as a means to fostering a healthy year-round community on the Outer Cape

Student: Christian Fish
Course:
Master of Architecture Thesis
Tutor:
Nicole Lambrou

 

طرح برگزیده شماره 4

Eco-Tecture – Unifying Ecology with Architecture

Student: Kevin Brady
Course:
Master of Architecture Thesis
Tutor:
David Gill

طرح برگزیده شماره 5

A Living Architecture

Student: Aishwarya Naidu Bobbili
Course:
Master of Architecture Thesis
Tutor:
Mark Mueckenheim

 

طرح برگزیده شماره 6

Unity Pavilion for Northridge Cooperative Housing

Student: Naomi Rojas, Shunyi Yang, Dylan Ingle, Rhonuel Domingcil, Fabio Lemos, Corona Xiaohuan Gao, Malak Bellajdel, Kenta Oye, Jacob Delaney, Harikrishna Patel and Daniel Cervantes
Course:
B Arch Collaborative Project / Building Lab – b.Lab / ARH 498
Tutor:
Sameena Sitabkhan, NOMA and Eoanna Harrison, AIA

  • برچسب ها: