زما

زما رسالت خلق بستری را به عهده گرفته است که منجر به درک ارزشِ تجربه ای نو و منحصربفرد از فضا است