• تفریحی / ورزشی   

مجموعه آبی و تندرستی ساری

مجموعه آبی و تندرستی ساری: در خطه شمالی ایران که کمتر کسی جدای از دریا و آرامش آن است، ایجاد تجربه فضایی نو، بازآفرینی و پیوند چنین آرامشی با معماری در قالبی مدرن در کنار دیگر امکانات فضایی جذاب خواهد بود.

در معماری ایرانی استفاده های مختلفی از آب در آرایش و سازماندهی فضایی شده است که از جمله آن ” باغ آبی ” بوده است. یک فضای آبی بزرگ همراه با کوشکی در میان آن و پلی که عرصه کنار آبگیر و کوشک را متصل می ساخت.

در فرآیند طراحی مجموعه آبی و تندرستی ساری، به خلق نمود جدیدی از ایده باغ آبی پرداخته شده است. به حضور آب به عنوان بستر و نقش اول ایفا کننده داستان فضایی طرح تاکید شده است که در گام اول، حجم را به مثابه یک کوشک بدون در هم کنشی در برگرفته است.

در مجموعه آبی و تندرستی ساری، بستر آب به درون حجم نفوذ میکند، آن را میشکافد و به مانند ماهیت سیال خود که در چرخه ای راه خود را از منافذ گوناگون باز میکند در حجم و فضا نیز توالی و حرکتی ممتد ایجاد میکند و هزارتویی را شکل می دهد. در مسیر این هزارتو عرصه های مختلف در ترکیب همگنی از آب و معماری تجربه می شوند. سازماندهی فضای باز و بسته با دو توده در شرق و غرب مجموعه و بستر آب وسیع میانی شکل می گیرد که خود را محدود به آن نمی کند، بلکه در تمام خلل وفرج مجموعه راه پیدا می کند و افراد را نیز به دنبال خود می کشاند.

تضاد بستر نرم و سبک آب و حجم سنگین با خطوط شکسته به اغنای فضا می افزاید. آب ردپای خود را بر روی حجم صلب بتنی به صورت جداره های چوبی زنده و متخلخلی باقی میگذارد که فرد را جذب گرمای خود می کند و جاذبه ای برای سیر و حرکت در فضا و یا دمی آرام گرفتن در کنار آن ایجاد می کند و ساعت ها حضور در محیط را لذت بخش می سازد.

 • دسته بندی

  • تفریحی / ورزشی
 • کارفرما

  • آقای مزدستان
 • موقعیت

  • ایران، ساری
 • مساحت

  • 3000 مترمربع
 • وضعیت

  • به پایان رسیده
 • سال

  • 1395
 • تیم طراحی

   

  طراح : رضا مفاخر

  همکاران طراحی : فاطمه نیک نژاد، نازنین جوانشیر

  ارائه : حامد سرحدی

 • جوایز

  • کسب طرح منتخب در بخش پروژه های تفریحی و پذیرایی، برای پروژه “مجموعه آبی و تندرستی ساری”

   Middle East Architect Award / 1396
 • به اشتراک بگذارید